Gizlilik Politikası

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Muttaş

KURUMSAL İNTERNET SİTESİ AYDINLATMA METNİ

1- VERİ SORUMLUSU KİM? Bu aydınlatma metni 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10 uncu maddesi ve bu Kanun’a dayanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ hükümleri doğrultusunda, veri sorumlusu sıfatıyla Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanmıştır.

2- HANGİ VERİLERİ, HANGİ AMAÇLA İŞLİYORUZ? Muğla Büyükşehir Belediyesi, ilgili kişiden elde ettiği Kimlik, İletişim, Görsel ve İşitsel Kayıtlar kategorilerinde yer alan verilerini; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel; belirli, açık ve meşru amaçlar için; işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü; işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme kurallarına uygun olarak; a) Belediye ile hukuki ilişkide bulunan kişilerle irtibatı sağlamak, b) Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülebilmesini sağlamak, c) Online işlemler için kullanıcı kaydı oluşturulması, d) Hukuki yükümlülüklerinin yerine getirilmesini sağlamak, e) Saklama ve arşiv faaliyetlerini yürütmek, f) Talep ve şikâyetleri almak, g) UKOME Ticari Araç Randevu Sistemi işlerini yürütmek, h) Yerel Tohum Merkezi iş süreçlerini yürütmek, i) Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi vermek, j) Yönetim faaliyetlerini yürütmek, k) Diğer belediyecilik faaliyetlerini yürütmek amaçlarıyla sınırlı olarak işlemektedir.

3- VERİLERİ AKTARIYOR MUYUZ? Bu kişisel veriler kanuni görevler ve hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi amaçlarıyla sınırlı olarak ilgili kamu kurum ve kuruluşları ve yükleniciler ile paylaşılabilmektedir.

4- VERİLERİ HANGİ HUKUKİ SEBEPLERLE İŞLİYORUZ? Bu kişisel veriler, Kanun’un 5 inci maddesinde belirtilen a) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, b) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaati için zorunlu olması, hukuki sebeplerine dayalı olarak internet ortamında otomatik olarak işlenmektedir.

5- VERİLERİ İŞLENENLERİN HAKLARI NELER? Kanun’un “ilgili kişinin haklarını” düzenleyen 11 inci maddesi çerçevesinde herkes, Belediyemize başvuru yaparak; a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, d) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, e) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, f) Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, g) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme h) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, i) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

6- VERİ SORUMLUSUNA NASIL BAŞVURU YAPILACAK? Kanun’un 11 inci maddesi kapsamındaki taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e göre, Muğla Büyükşehir Belediyesinin “Şeyh Mahallesi, Kocamustafendi Caddesi, Kurşunlu Cami Karşısı, 1 Nolu Hizmet Binası, No:2, Kat:1, Menteşe/Muğla” adresine şahsen dilekçe veya posta ile iletebilirsiniz

MUTTAŞ

Muğla Büyükşehir Belediyesi İştirakidir.

MUTTAŞ © 1991 - 2024

Muğla Kent Hizmetleri İnşaat Turizm Taşımacılık Ticari İşletmecilik İletişim Sanayi ve Ticaret A.Ş.